Clàusula informativa del formulari de contacte:

En complimient amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals seran incorporades en el sistema de tractament de dades, del qual és titular Restaurant el Naguabo S.L. (en endavant, Naguabo), amb NIF B60478674 i domicili social a C/ Joan Prim 1, 08401 Granollers (Barcelona), amb la finalitat d'atendre les consultes i remetre la informació relacionada que pugui ser del vostre interès. En compliment amb la normativa vigent, Naguabo informa que les dades seran conservades durant un període estrictament necessari per a complir amb el mencionat anteriorment.

Si no ens indiqueu el contrari, entenem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per a utilitzar-les únicament amb les finalitats mencionades.

Naguabo restaurant no ven, lloga o posa a disposició de terceres persones les dades personals proporcionades. Per dades personals s'entenen el nom, adreça, número de telèfon o fax i adreça de correu electrònic de l'usuari. Naguabo podrà fer ús d'aquesta informació per a: enviament de publicacions o d'altres tipus de correspondència per correu postal ordinari o correu electrònic.

Tractarem les vostres dades d'una forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin quan siguin inexactes.

Per a exercir els drets que reconeix la llei, com el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació de tractament, portabilitat, eliminació i oposició de les seves dades de caràcter personal, així com el consentiment prestat per el tractament dels mateixos, contacteu amb nosaltres per correu electrònic o per correu postal a:


Restaurant el Naguabo S.L.
Carrer Joan Prim, 1
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
© 2018 - Tots els drets reservats - Restaurant el Naguabo S.L.